در این بخش اجمالا به بررسی و نتیجه گیری رویکرد نظری هنرمند در پردازش ایده از منظر زبان‌های بیانی معاصر هنری پرداخته میشود

پاسخ به سوالات و چالش‌هایی‌ حول مفاهیمی چون، عوامل الهام بخش هنرمند و تجلیات آن در طراحی اثر هنری، تعامل مابین دیدگاه حاکم بر پردازش ایده و آرمان‌های هنرمند با تکنیک و سبک استفاده شده، پیام و استراتژی ارتباط با مخاطب و … همه و همه مقولاتی در خور تامل هستند.

عموماً برای هنرمندی که  مضامین نمادین را دست مایع کار خود قرار میدهد و قائل به خلق اثری آئینی و شاخصه شمنیست فرار از در مظان اتهام هنرمند برج عاج نشین بودن دشوار به  نظر می‌رسد، و به طور اخص در مورد حاضر که طرح  یادبود جهت گرامی‌ داشت یک ضایعه عظیم انسانی‌ در دستور کار می‌باشد به سختی می‌توان انتخاب بیانی رمز وار و سالکانه را توجیه کرد.

به نظر من با وجود اینکه در مکاتب فکری فلسفی‌ رمزوار معاصر جایی‌ برای آرمان آزادی نمی توان یافت، صرف اینکه جریان‌های سیراب کننده سییل بنیان کن فاشیسم با مکاتب فکری  رمزوار هم خانواده اند دلیل بر تقطعه یک اثر هنری آئینی نمی شود، مساله اساسی‌ بحث نیت هاست، به عنوان مثل یک اثر هنری میتواند سرشار از خشونت باشد اما بر ایده نفی خشونت استوار باشد.

 پیش شرط اجتناب از یک ایده سهل الوصول جهت ساخت یک مجسمه روزمره توجه به تناسب ظرف و محتواست، به عقیده من یک اثر هنری تسلی‌ بخش نمی تواند ظرف مناسبی برایه محتوای عظیم ضایعه هولوکاست باشد، لذا در ایده پردازی اثر هنری یاد بود هولوکاست وجه پرسش گری و به کارگیری هدفمند ذهن مخاطب به عنوان آرمان شخصیم اولویت داشته، هر چند که قالب نمادین و حضور ارجاعت اساطیری، تاریخی‌، فلسفی‌ به اقتضا موقعیت  منحصر به فرد اثر هنری یعنی‌ شهر فلورانس تشدید گردیده لاکن هدف اصلی‌ از انتخاب قالب آئینی، خلق اثری گزنده و تکان دهنده در خور عظمت فاجعه هولوکاست است.  بسا که  گامی باشد در مسیر بیداری وجدانها و آموزش جامعه امروز و فردا .

سیاوش طلایی تیر ۱۳۹۲

گذری بر چالش‌ها و نتیجه گیری

گذری بر چالش‌ها و نتیجه گیری

گذری بر چالش‌ها و نتیجه گیری اثر یادبود قربانیان هولوکاست